jieun kalimah make kecap aman

jieun kalimah make kecap aman

A.ngoleab
B.ngajemprung
C.ngalalanyahan
D.maceuh

jawaban

Nu perlu diperhatikeun dina nyieun kalimah nu merenah nyaeta ragam basa nu digunakeun oge kudu merenah. Dina Tatakrama Basa Sunda, atawa anu baheula mah sok disebut Undak usuk Basa Sunda, aya dua ragam basa nyaeta nu disebut ragam basa hormat / lemes jeung ragam basa loma.

 

Pembahasan

 

Umumna kecap kecap nu disebutkeun di luhur bisa dilarapkeun boh dina ragam basa hormat / lemes boh dina ragam basa loma. Di handap ieu nyaeta conto kalimah anu ngagunakeun kecap kecap nu disebutkeun di luhur, dina ragam basa loma:

 

  1. Ngoleab, Sanggeus gelasanana pegat, langlayangan teh terus ngoleab
  2. Ngajemprung, Eta tambang popoen teh ipis teuing meureun, kakara oge dipake sapoe geus pegat ngajemprung deui
  3. Ngalalanyahan, Kang Udin keur ngalalanyahan pagawean anyarna
  4. Maceuh, Eta Ceu Wati beuki kolot teh beuki maceuh wae