jer basuki mawa beya tegese

jer basuki mawa beya tegese

 Arti jer basuki mawa beya dalam Bahasa Jawa yaiku samubarang gegayuhan mbutuhake wragat.

Pembahasan

  Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar, ora ngemu surasa pepindhan. Tuladhane :

  • Sluman slumun slamet, tegese senajan kurang ngati-ati, nanging isih diparingi slamet.
  • Nemu cempaka sawakul, tegese Entuk kesenengan utawa keapikan ingkang katah.
  • Jer basuki mawa beya, tegese Samubarang gegayuhan mbutuhake wragat.
  • Ngubak-ubak banyu bening, tegese Rusuh ing papan kang wis tentrem.
  • Kacang ora ninggal lanjaran, tegese Kabiyasakane anak niru wong tuwane.

jer basuki mawa beya tegese samubarang gegayuhan mbutuhake wragat.

atau

Artinipun Jer Basuki Mawa Beya nduweni teges Kabeh gegayuhan mbutuhake wragat.

Baca juga  geguritan tema lingkungan

PEMBAHASAn

Paribasan inggih menika unen unen ingkang sampun gumathok dhapukanipun lan nggadhahi teges tartamtu mboten ngemu suraos pepindhan ( perumpamaan ).

Dhapukanipun paribasan awujud ukara utawi gandhenganipun tembung ( frase ), lan kalebet basa pinathok. Dhapukanipun tembung boten owah, suraosipun utawa tegesipun ugi gumathok.